Vulkan 16, 0178 Oslo, Norway
+47 21 300 400

Ekspertise

BRANSJER

MERKEVARE, MAT OG DRIKKE

Vi bistår merkevareeiere med å styrke og forstå merkets rolle overfor forbrukerne. Vi har spesielt god kompetanse innen FMCG-sektoren med mat og drikke og dagligvare, samt servering og KBS. Vi bistår med å erobre tapte skanser, styrke markedsandeler gjennom å identifisere relevante og differensieret posisjoner og vinne tilbake kundens tillit gjennom å bidra til vellykket produktutvikling og innovasjoner.

OFFENTLIGE TJENESTER

Vi har lang erfaring som en anerkjent leverandør av undersøkelser av problemstillinger som offentlige tjenesteytere møter i grensesnittet med sine brukere.  Vi har særlig erfaring innenfor helse- og sosialsektoren, utdanning, forskning, samferdsel, forsvar og integrasjon. Vi er opptatt av å produsere solide beslutningsgrunnlag der vanskelige prioriteringer skal gjøres, i tett samspill med våre oppdragsgivere.

DETALJHANDEL OG KJEDER

Vi har betydelig erfaring i å forstå dynamikken i hva som driver folks valg i kjøpsøyeblikket, og hvilke krefter som former kundenes lojalitet og valg av kjeder. Det er ofte nyttig å skille mellom folks rolle som forbruker og som shopper, og ofte kreves ulike metodiske tilnærminger for å forstå disse rollene. Her har vi spennende innsikt og metodiske verktøy å by på.

MEDIER

Opinion gjennomfører årlig en lang rekke undersøkelser for trykte, kringkastede og digitale medier på alle plattformer i både kjøpte, eide og fortjente medier. Vi bistår blant annet med måling og analyse av deknings- og rekkeviddetall, samt effektmålinger som gir støtte til salgs- og markedsapparatet i mediebedriften. Vi har betydelig erfaring med redaksjonelle undersøkelser og utvikling. Vi kan også skilte med særlig god kunnskap om utvikling og mulighter i nye medier, inkludert sosiale, mobile og kontekstuelle medier.

BANK OG FINANS

Vi leverer et bredt spekter av tjenester til finansaktører, fra klassiske kundeundersøkelser og KTI´er til prognoser og forventninger om fremtidig kundeadferd og tester av nye konsepter og tjenestetilbud. Vi har også solid erfaring med kundereiseanalyser («customer journey mapping») og bistår med innsikt til gode service design utviklingsprosjekter. Vi har spesielt god kompetanse knyttet til forbrukernes forventning til digitalisering av bank-, betalings- og finanstjenester.

POLITIKK OG ORGANISASJONER

Formes folks holdninger av politikken eller formes politikken av folks holdninger? Vi har lang erfaring i å forstå samspillet mellom disse. Både partiapparater og politiske pressgrupper trenger til enhver tid innsikt i befolkningens politiske ståsted og holdningsmønstre for å utforme treffsikre budskap og utøve politisk påvirkning. Vi gjennomfører politiske meningsmålinger, trendanalyser og undersøkelser om aktuelle politiske saker.

TELEKOM OG IKT

Opinion har arbeidet nært med telekom og IKT-aktører i en årrekke. Vi leverer kunnskap om drivere i markedet, prismekanismer, kundetilfredshet, lojalitet, segmentering, omdømme og kampanjeeffekter. Dynamikken i disse markedene ligner stadig mer på forbruksvaremarkedene, noe som gjør kontinuerlig og god innsikt til et viktig konkurransefortrinn.

FORSKNING

Vi har i mange år samarbeidet tett med ulike institusjoner om gjennomføring og evaluering av forskningsprosjekter. Forskningen søker blant annet å få kunnskap som gjør det mulig å forbedre samfunnet og bidra til økonomisk vekst. Men lykkes man med dette? Blir offentlige midler brukt på en god måte? Og hvordan får i så fall institusjonene formidlet at de faktisk gjør det? Opinion hjelper myndigheter, næringsliv, institutter, samt universiteter og høgskoler med alle disse spørsmålene. Vi hjelper også våre kunder med forskningsformidling, altså å trekke ut essensen av forskningen og å forvandle komplisert forskerspråk til noe som er forståelig for folk flest.

TRANSPORT OG REISELIV

Vi har bistått en lang rekke aktører med problemstillinger knyttet til transport med båt, fly, buss og tog og reiselivsaktører som hotellkjeder, destinasjonsselskaper og det offentlige virkemiddelapparatet. Vi har betydelig erfaring innen hele spekteret fra omdømme- og kundetilfredshetsundersøkelser via konsepttester til avanserte reisevaneundersøkelser og rute- og traséplanlegging.

UTDANNING OG REKRUTTERING

Opinion har jobbet svært mye med temaer knyttet til ungdoms valg av utdanning og karriere, frafall i skolen, hvordan rekruttere til jobb og utdanningsretninger og ikke minst fremtidens skole. Våre oppdragsgivere er departementer, arbeidslivsorganisasjonene, skoler, utdanningsorganisasjoner og bedrifter i privat sektor.

Leave a comment