fbpx

Slik opplever dagens unge å være pårørende

Foto: Pexels, Tirachard Kumtanom

Opinion har på oppdrag for Helsedirektoratet gjennomført en nasjonal pårørendeundersøkelse for å bidra til mer kunnskap om hvordan unge pårørende lever sine liv, opplever sin situasjon og hvilke behov de har.

I Norge finnes det rundt 800 000 pårørende i alle aldre som gjør en stor innsats for sine nærmeste. Totalt har Opinion gjennomført tre kartlegginger av pårørendes livssituasjon for Helsedirektoratet, i perioden 2020 til 2022. Denne undersøkelsen skiller seg fra de tidligere ved å ha fokus på unge pårørende i alderen 16-25 år.

Om undersøkelsen

Formålet var å undersøke hvordan unge pårørende håndterer og balanserer sin rolle i spagat mellom ansvar og frihet, mellom forpliktelse til familien og utvikling av selvstendighet. Vi kartla hvilket omsorgsansvar unge pårørende har og hvordan de opplever sin rolle, hvordan pårørenderollen påvirker livskvalitet og psykisk helse og hvilke tiltak som kan bidra til at unge pårørende kan leve gode liv, oppleve livskvalitet og forebygge utenforskap.

Undersøkelsen omfattet to spørreundersøkelser blant unge i alderen 16-25 år: en blant unge pårørende og en blant ungdomsbefolkningen. I tillegg ble det gjennomført 42 dybdeintervjuer og en workshop i digital historiefortelling, der unge pårørende produserte filmer om sin egen historie. Innsikten er samlet i en omfattende rapport som presenterer og diskuterer funnene, samt peker mot behov og tiltak som kan bedre situasjonen til denne gruppen.

Stress og dårlig samvittighet

Noen av hovedfunnene i rapporten viser at de største negative konsekvensene av at en nær person er syk, er de sosiale, som å la være å ta med venner hjem, droppe fester og ferieturer og gjøre mindre skolearbeid enn man ønsker. Det er også en betydelig andel som opplever stress og dårlig samvittighet.

Rapporten viser også at unge pårørende vurderer sin psykiske helse som nokså mye dårligere enn ungdom generelt, og vurderer sjansene sine til å få et godt og lykkelig liv som dårligere enn ungdom flest.

Mestring og verdifull livserfaring

Funnene viser samtidig at det å være ung pårørende og bidra med omsorg og ta ansvar i situasjonen kan være en mestringsstrategi i seg selv. Potensielle positive konsekvenser er blant annet at de får en erfaring de vokser på gjennom å oppleve økt selvstendighet og egenverdi, større forståelse for andre og at de kjenner at til tross for påkjenninger så kan de mestre og lære av situasjonen.

Veien videre

I disse dager er vi i gang med oppstart for nok en pårørendekartlegging. Her skal vi blant annet ha fokus på pårørende til eldre hjemmeboende, også pårørende til personer med innvandrerbakgrunn.

Takk for oppdraget og takk til sentrale bidragsytere 

Opinion er glade for å ha kunnet bidra til økt kunnskap om unge pårørende. Vi håper rapporten vil bidra til en positiv endring for denne viktige gruppen.

Vi ønsker å takke Helsedirektoratet, bruker- og pårørendeorganisasjoner og fag- og ressurspersoner på feltet for et nært og godt samarbeid i prosjektet.

I tillegg retter vi en stor takk til dyktige Simon Strömberg og Kristoffer Limi Pahle som bidro med fasilitering, produksjon og utforming av den digitale historiefortellingen.

Og til slutt uttrykker vi en stor takk, ikke minst, til alle de unge som har bidratt ved å svare på undersøkelsen, delta i dybdeintervju og dele sin historie på film. Det har vært sterke møter vi er takknemlige for å ha fått ta del i og som har bidratt til verdifull innsikt! 


Lenke til undersøkelsen blant unge pårørende

Lenke til de tidligere rappporter


Ønsker du å vite mer om undersøkelsen?

Ansvarlig for prosjektet var Sara Thorvik Andersson (i permisjon), og med seg på teamet hadde hun Lene Dieserud og Alexandra Palm.

Ta gjerne kontakt med Lene for mer informasjon eller en prat rundt andre problemstillinger.


Hva er grunnen til at du besøker oss i dag?

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet vårt for å bedre brukeropplevelsen